Nasza historia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie powstał 1 października 1951r. Siedzibą Zakładu Doskonalenia Rzemiosła, bo tak się Zakład wówczas nazywał, była szkoła Dziesięciolecia (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5).

Początki

Mimo ograniczonych warunków lokalowych i niedostosowania pomieszczeń do potrzeb nauczania Zakład od razu rozwinął działalność szkoleniową. W roku 1960 zakład otrzymał budynek przy ulicy Lwowskiej 37. Po 4-letnim remoncie wykonywanym sposobem gospodarczym i wspomaganym pracą społeczną młodzieży w roku 1964 otworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących, Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne. Pierwszym dyrektorem i założycielem szkoły był Jan Pędrak (1964 - 1971). W ZSZ utworzono początkowo kierunek: ślusarz samochodowy, który po roku zmieniono na kierunek ślusarstwo samochodowe. Podjęto następnie kształcenie i doskonalenie zawodowe dla wielu zawodów, np. ślusarz, tokarz, frezer, spawacz. Podstawową jednak wówczas formą działalności Zakładu - placówki oświatowej zasłużonej dla miasta i województwa było dokształcanie zawodowe systemem kursowym pracowników w różnych zawodach i młodzież (3 - letnie kursy krawieckie) prowadzone przez ówczesny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Zakładu (obecnie Centrum Kształcenia).

Działalność

Drugim ważnym ogniwem działalności Zakładu były Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne. Poprzez systematyczne urozmaicanie produkcji i powiększanie liczby zleceniodawców wartość warsztatów rosła Powołanie w 1972 r. samodzielnego Oddziału przyczyniło się do dynamicznego jego rozwoju we wszystkich kierunkach. Z inicjatywy dyrektora Zakładu inż. Andrzeja Tomzy, załogi i młodzieży dobudowano nowe obiekty, uporządkowano teren. W latach siedemdziesiątych przekształcono szkołę w Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą dla młodzieży. Efektywność nauczania i doskonalenia szkoła osiągała głównie dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i instruktorom praktycznej nauki zawodu. 31 sierpnia 2005 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa została rozwiązana w związku z likwidacją warsztatu szkoleniowego. Przez lata ZDZ organizował nauczanie młodzieży w powstałych szkołach niepublicznych: Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: krawiec, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych; Liceum Zawodowym w zawodzie: pracownik administracyjno-biurowy, fryzjer; Liceum Profilowanym o profilu: ekonomiczno-administracyjnym, zarządzanie informacją, usługowo-gospodarczym (fryzjer).

“Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski