ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH

REKRUTACJA TRWA !!!

Od dnia 1 stycznia 2021 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizuje projekt:

„INNOWACYJNE SZKOŁY ZDZ”

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; 12.4 Kształcenie zawodowe. Realizowany na podstawie umowy nr 419/RPLU.12.04.00-06-0075/18 podpisanej z Województwem Lubelskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego.

CELEM PROJEKTU: jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego szkół ZDZ o/Chełm – Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia poprzez wsparcie w formie staży praktyk, zajęć dodatkowych i specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kompetencje co doprowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów tych szkół.

Wzrost kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Doposażenie pracowni, co przyczyni się do zwiększenia efektywności kształcenia.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

100 uczniów w branżach: mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej, gastronomicznej, logistycznej, informatycznej

 • 25 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Chełmie
 • 75 uczniów Technikum ZDZ w Chełmie
 • 8 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • 2 szkół zawodowych ZDZ O/Chełm Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ i Technikum ZDZ w Chełmie której uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy prakt. nauki zawodu zostaną objęci wsparciem, a pracownie przedmiotów zawodowych zostaną doposażone

PROJEKT OBEJMUJE:

 1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych
 2. Staże i praktyki zawodowe
 3. Wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
  • Kasa fiskalna (24 godz.)
  • Prawo jazdy
 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych:
 • Kierowca wózków jezdniowych (59 godz.)
 • Cukiernik (180 godz.)
 • Murarz (180 godz.)
 • Brukarz (180 godz.)
 • Wizażystka (180 godz.)
 • Monter izolacji budowlanych z egzaminem czeladniczym(180 godz.)
 1. Zajęcia z zakresu spawalnictwa:
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (150 godz.)
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (140 godz.)
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (150 godz.)
 • Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi (164 godz.)
 1. Zajęcia wspierające kompetencje Uczniów:
 • Nowoczesne techniki stylizacji wizerunku (50 godz.)
 • Nowoczesne techniki stylizacji rzęs i paznokci (50 godz.)
 • Barista (50 godz.)
 • Kuchnia molekularna (8 godz.)
 • Keratynowe wygładzanie włosów (12 godz.)
 • Sushi (24 godz.)
 1. Zajęcia językowe przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych
 • Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców (46 godz.)
 • Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego (46 godz.)
 • Zajęcia z języka rosyjskiego zawodowego (46 godz.)
 1. Wsparcie nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w aktualizowaniu swojej wiedzy (Wykorzystania e -zasobów w nauczaniu zawodowym, studia podyplomowe – fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca lub równoważne – praktyki dla nauczycieli , sushi)

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
 • materiały szkoleniowe
 • ubrania robocze
 • ciepły posiłek w dni wolne od szkoły
 • zwrot za dojazdy w dni wolne od szkoły
 • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji
 • stypendium stażowe

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami są dostępne poniżej. Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Lwowska 37, pok. 106

OSOBA DO KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO: Małgorzata Stańkowska, Agnieszka Bakaj,

tel. 82 564 22 69, mstankowska@zdz.chelm.pl, abakay@zdz.chelm.pl

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 458 752,40 PLN

DOFINANSOWANIE W KWOCIE: 1 311 168,40 PLN W TYM Z UE 1 239 939,54 PLN