ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH

REKRUTACJA TRWA !!!

Projekt „START do sukcesu zawodowego”

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie rozpoczął realizację projektu „START do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 2 szkół zawodowych ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie (Szkoły ZDZ) tj.: Technikum w Chełmie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie w kontekście poprawy efektywności kształcenia zawodowego poprzez:
  • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska, umożliwiające zwiększenie szans na rynku pracy dla 134 uczniów (70 kobiet i 64 mężczyzn),
  • wsparcie dla nauczycieli Szkół ZDZ o/Chełm, podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 7 nauczycieli (5 kobiet i 2 mężczyzn),
  • letnie staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych: mechaniczna (realizowane u partnera projektu – Przedsiębiorstwo POMIX S.C. W.Tywoniuk & M.Tywoniuk), budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska.
Grupa docelowa
Projekt obejmie co najmniej 70% uczniów każdej ze Szkół ZDZ i 70% nauczycieli ZDZ. Skierowany jest do 134 uczniów, w tym:
  • Technikum - 61 uczniów (36 kobiet i 25 mężczyzn),
  • ZSZ - 73 uczniów (34 kobiet i 39 mężczyzn).

Więcej Informacji

Projekt „STABILNY ZAWÓD TWOJĄ PERSPEKTYWĄ”

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Stabilny zawód Twoją perspektywą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe w terminie do 29.02.2020 r. Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się/pracujących/zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego): będące słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. osoby w wieku 18 lat i więcej, niepodlegające już obowiązkowi szkolnemu bez względu na posiadane wykształcenie, W tym w szczególności osoby: pracujące, które chcą uzupełnić/zaktualizować swoja wiedzę i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia awansu zawodowego; uczące się/studiujące, chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy, pozostające bez zatrudnienia, które poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, które formalnie nie posiadają kwalifikacji zawodowych (zakończyły edukację na poziomie gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły ogólnokształcącej). Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 120 dorosłych osób (w tym 66 kobiet) z terenu województwa lubelskiego poprzez nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (w formie pozaszkolnej) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz potwierdzenie kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy (wewnętrzny i OKE). Uczestnicy projektu otrzymają: ubezpieczenie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i podręczniki, poczęstunek, zajęcia w formie zaocznej (w weekendy), zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN, egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, praktyki zawodowe (2 - 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji). KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE: I) KKZ w zawodzie cukiernik - Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, 650 h (w Kraśniku i w Chełmie): Technika w produkcji cukierniczej Technologie produkcji cukierniczej Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym Język obcy w produkcji cukierniczej Magazynowanie produktów cukierniczych Procesy produkcji wyrobów cukierniczych Wytwarzanie produktów cukierniczych Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: warsztatach szkolnych, pracowni technologicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.). II) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej- Kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, 410 h (w Chełmie): Podstawy turystyki Geografia turystyczna Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca Przygotowywanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych Realizacja imprez i usług turystycznych Rozliczanie imprez i usług turystycznych Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym III) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, 364 h (w Chełmie): Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych i/lub podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną. Praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodnie (80 godz.) IV) KKZ w zawodzie technik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 533 godz. (w Chełmie): Bezpieczeństwo i higiena pracy Podstawy działalności gospodarczej. Język obcy zawodowy Podstawy komunikacji Podstawy konstrukcji maszyn Elektrotechnika i elektronika Przepisy ruchu drogowego Pracownia podstaw konstrukcji maszyn Silniki pojazdów samochodowych Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Kształcenie praktyczne będzie się odbywać w: pracowniach szkolnych i/lub stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

Projekt „ZDZ – szkoły nowych możliwości”

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Technikum ZDZ w Chełmie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie ZDZ w Lublinie uczestniczą w realizacji projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości". Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w szkołach ZDZ poprzez zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej. PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: • 24 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmie ZDZ w Lublinie, • 54 uczniów Technikum ZDZ w Chełmie, • 10 nauczycieli Technikum ZDZ w Chełmie. ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA 1. KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO z zakresu robotyki, urządzeń mobilnych w edukacji, tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela, jak pracować z uczniami o niskich osiągnięciach edukacyjnych?; 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów z zakresu matematyki (Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum), języka angielskiego (Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum), fizyki (Technikum) i biologii (Technikum); 3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE dla uczniów Technikum z zakresu matematyki, fizyki, geografii oraz informatyki; 4. WARSZTATY dla uczniów z zakresu robotyki (Technikum), druk 3D i modelowanie (Technikum, Branżowa Szkoła i stopnia); 5. KOŁA ZAINTERESOWAŃ dla uczniów Technikum z zakresu języka angielskiego i języka rosyjskiego; 6. WYJAZDY EDUKACYJNE dla uczniów w Góry Świętokrzyskie oraz zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia); 7. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY: • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów, • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów, • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli). Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami są dostępne poniżej. Wypełnione dokumenty należy złożyć w lokalnym biurze projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37, pok. 106 OSOBA DO KONTAKTU BAZPOŚREDNIEGO: Agnieszka Bakaj, tel. 82 564 22 69, adres e-mail: abakay@zdz.chelm.pl REALIZATOR PROJEKTU: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Ul. Królewska 15, pokój 2 20-109 Lublin tel. 81 532 79 65, www.zdz.lublin.pl

Projekt „Zawodowo na start”

Projekt „ZAWODOWO NA START” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr 332/RPLU.12.04.00-06-0058/17 podpisanej z Województwem Lubelskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego. CEL PROJEKTU:Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawod.2 szkół zawodowych ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie z powiatu miasta Chełm: Technikum w Chełmie i Branżowej Szkoły I stopnia w Chełmie w kontekście poprawy efektywności kształcenia zawodowego poprzez wsparcie skierowane do 168 ucz.(90K/784M) i 4 nauczycieli (2K/2M) kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół objętych wsparciem oraz doposażenie szkolnych pracowni zawodowych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie ich absolwentów, realizowane do 31.01.2021 r. GRUPA DOCELAWA: Projekt obejmie co najmniej 60% uczniów każdej ze Szkół ZDZ. Skierowany jest do 168 ucz.(90K, przy równym dostępie KiM), w tym Tech- 104(62K,42M) oraz (BSI)-64 (28K,36M), uczestniczącym w kształceniu w Szkołach ZDZ w r.szk.2018/2019 oraz 2019/2020 w 5 branżach zawodowych: mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej gastronomicznej i hotelarskiej przyjmuje się, że każdy ucz. będzie mógł wziąć udział w więcej niż 1 formie wsparcia, ale nie jednocześnie i z zastrzeż, że tylko raz w stażach/praktykach. W stażu/praktyce zawodowym weźmie udział min. 60% uczestników projektu. ZAKRES WSPARCIA: 1) Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 2) Wsparcie dla nauczycieli/ instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kursy/szkolenia, praktyki zawodowe: Kurs: Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC – 1 os. Kurs: Kosztorysowanie w procesie budowlanym – 1 os. Kurs wizażu dla zaawansowanych – 2 os. Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży mechanicznej 2 os./64 godz./ 2 m-ce 3) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska, hotelarska: 1. AutoCAD w zakresie konstrukcji mechanicznych – 6 grup x 60 godz. 2. Metody łączenia metali z uprawnieniami spawacze metodą MAG– 4 grupy x 150 godz. 3. Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym – 2 grupy x 59 godz. 4. Programu CAM – 6 grup x 100 godz. 5. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z egzaminem czeladniczym– 4 grupy x 150 godz. 6. Brukarz z egzaminem czeladniczym 4 grupy x 180 godz. 7. Wizażystka/ stylistka z egzaminem czeladniczym – 4 grupy x 180 godz. 8. Carving i dekorowanie dań – 3 grupy x 50 godz. 9. Barista – 3 grupy x 50 godz. 10. Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 1 grupa x 180 godz. 11. Otwarte spotkania na uczelni wyższej 4) Letnie staże/ praktyki zawodowe dla uczniów w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska, hotelarska; UCZESTNIKOM PROJEKTU REALIZATOR ZAPEWNIA: a) Materiały szkoleniowe b) Badanie lekarskie c) Szkolenie BHP dla uczestników staży/ praktyk zawodowych d) Ubranie robocze e) Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia specjalistyczne (w dni wolne od zajęć szkolnych) staż/praktyki zawodowe, kursy dla nauczycieli f) Obiad w dni wolne od zajęć lekcyjnych g) Stypendia na stażach i praktykach zawodowych h) Zaświadczenie o ukończeniu kursu/ Certyfikat o udziale w stażu/ praktykach zawodowych INFORMACJE I ZAPISY: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie o/Chełm ul. Lwowska 37 22 – 100 Chełm Tel. 82 564 22 69, pokój nr 106 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 324 171,20 PLN DOFINANSOWANIE W KWOCIE: 1 190 674,08 PLN W TYM Z UE 1 125 545,52 PLN

Więcej Informacji

 

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Oświadczenie o dochodach

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o rachunku bankowym

Opinia dyrektora szkoły

Opinia wychowawcy

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

W związku z realizacją projektu pn. „ZAWODOWO NA START” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 18.06.2019 27.06.2019 1. Rozeznanie rynku

2. Załącznik

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni mechanicznej. 

DATA PUBLIKACJI I OGŁOSZENIA 30.08.2019 
Termin składania ofert 10.09.2019 

Baza konkurencyjności – Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (3)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (1)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (1)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (1)

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni mechanicznej.

DATA PUBLIKACJI I OGŁOSZENIA 13.09.2019 
Termin składania ofert 23.09.2019 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę obiadów. 

Data publikacji i ogłoszenia 04.10.2019 r.

Termin składania ofert 15.10.2019 r.

Rozeznanie rynku wyżywienie

Rozeznanie rynku na wyżywienie

Formularz oferty wykonawcy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne na szkolenie Wizażystka/Stylistka. 

Data publikacji i ogłoszenia 22.10.2019 r.

Termin składania ofert 30.10.2019 r

Zapytanie ofertowe 4_ZNS_2019

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4_ZNS

Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego (1)

Ogłoszenie o wyniku postępowania 4_ZNS_2019

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne na kurs Spawanie/Operator obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Data publikacji i ogłoszenia 23.10.2019 r.

Termin składania ofert 31.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe 5_ZNS_2019

Załącznik nr 2 do Zapytania 5_ZNS

Załacznik nr 1 do zapytania 5-ZNS

Ogłoszenie o wyniku postępowania 5_ZNS